Zaštita životne sredine

Kvalitet našeg budućeg života zavisi od toga kako se danas ophodimo prema našoj sredini.

U Develop-u celo preduzeće preuzima odgovornost da svoju životnu sredinu tretiramo ozbiljno. Shodno tome, osnova naše ekološke politike je da stvorimo što harmoničniju vezu moguću između svojih proizvoda i prirode. Cilj našeg menadžmenta životne sredine je minimalizacija uticaja životne sredine i maksimalizacija ekološke vrednosti naših proizvoda tokom celog njihovog životnog ciklusa. Naš ISO 14001 sertifikat je dokaz da ovo nije samo prazno obećanje.